آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > نام جلاله

gallery

نام جلاله

۱۳۸۳

رنگ روغن روی بوم

۳۰۰*۲۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه