آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > بلوچستان

gallery

بلوچستان

۱۳۹۳

رنگ روغن روی بوم

۱۸۲*۱۲۲ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه