آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > عشق

gallery

عشق

۱۳۹۴

رنگ روغن روی بوم

۱۲۰*۱۲۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه