آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > هوش

gallery

هوش

۱۳۹۱

رنگ روغن روی بوم

۱۲۰*۱۹۲ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه