آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > سه ورق از دفتر عشق

gallery

سه ورق از دفتر عشق

۱۳۹۰

رنگ روغن روی بوم

۳۰۰*۲۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه