آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۴۰ > گره‌های خیام

gallery

گره‌های خیام

۱۳۴۷

رنگ روغن روی بوم

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه