آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۴۰ > بدون‌عنوان

gallery

بدون‌عنوان

۱۳۴۸

رنگ روغن روی بوم

۸۰*۸۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه