آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > بدون‌عنوان

gallery

بدون‌عنوان

۱۳۵۴

رنگ روغن روی بوم

۷۰*۱۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه