آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > بدون‌عنوان

gallery

بدون‌عنوان

۱۳۵۶

رنگ روغن روی بوم

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه