آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > بدون‌عنوان

gallery

بدون‌عنوان

۱۳۵۳

رنگ روغن روی بوم

۸۱*۱۲۲ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه