آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > ترکیب‌بندی

gallery

ترکیب‌بندی

۱۳۵۳

رنگ روغن روی بوم

۷۰*۷۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه