آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > کتیبه

gallery

کتیبه

۱۳۵۳

رنگ روغن روی بوم

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه