آثار‍ > خوشنویسی > ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

gallery

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

۱۳۷۸

نستعلیق

آثار مشابه