آثار‍ > خوشنویسی > بر آستان جانان گر سر توان نهادن

gallery

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

۱۳۸۲

نستعلیق

آثار مشابه