آثار‍ > خوشنویسی > حافظ شیرازی

gallery

حافظ شیرازی

۱۳۶۸

نستعلیق

آثار مشابه