آثار‍ > خوشنویسی > عشق

gallery

عشق

۱۳۶۲

نستعلیق

آثار مشابه