آثار‍ > خوشنویسی > نیکی و بدی که در نهاد بشر است

gallery

نیکی و بدی که در نهاد بشر است

۱۳۷۸

نستعلیق

آثار مشابه