آثار‍ > خوشنویسی > چلیپا > چون نیست ز هر چه هست

gallery

چون نیست ز هر چه هست

۱۳۷۷

نستعلیق

آثار مشابه