آثار‍ > خوشنویسی > چلیپا > آن دل که تو دیده‌ای…

gallery

آن دل که تو دیده‌ای…

۱۳۸۵

نستعلیق

آثار مشابه