آثار‍ > متفرقه > فرش > خود ۱

gallery

خود ۱

۱۳۹۱

فرش ۷۷ر۵ متری (۲۷۵*۲۱۰ سانتیمتر)

مجموعه‌ی شخصی

آثار مشابه