آثار‍ > نقش برجسته > دانشکده الهیات، دانشگاه تهران > سالن دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

gallery

سالن دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

۱۳۵۷

سفال

آثار مشابه