آثار‍ > نقش برجسته > موزه ملی ایران > موزه‌ی ملی ایران

gallery

موزه‌ی ملی ایران

۱۳۶۵

کتیبه‌ی سفال لعابدار

آثار مشابه