نشانه‌نوشته، محمد احصائی

اندازه: 271KB
فرمت: RGB-JPEG

نقش‌برجسته، دانشکده الهیات، ۱۳۵۶

اندازه: 4.1MB
فرمت: RGB-JPEG

نقاشیخط، محبت، ۱۳۹۲

اندازه: 14.1MB
فرمت: RGB-JPEG

نقاشیخط، نام جلاله، ۱۳۸۳

فرمت: RGB-JPEG

نقاشیخط، گره‌های خیام، ۱۳۴۷

اندازه: 6.7MB
فرمت: RGB-JPEG

نقاشیخط، او بخشنده است، ۱۳۸۴

اندازه: 7.9MB
فرمت: RGB-JPEG