نمایشگاه‌ها و حراج‌ها > حراج‌های هنری بین‌المللی

۱۳۸۶ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی

۱۳۸۷ حراج هنر مدرن و معاصر عربی، ایران، هند و پاکستان بونهامز

۱۳۸۷ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی

۱۳۸۷ حراج هنر شرقی و مدرن عربی و ایران کریستیز، پاریس

۱۳۸۸ حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و جنوب آسیا بونهامز

۱۳۸۸ حراج هنر معاصر عربی و ایران ساتبیز، لندن

۱۳۸۸ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی

۱۳۸۹ حراج هنر معاصر عربی و ایران ساتبیز، لندن

۱۳۸۹ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی

۱۳۸۹ حراج هنر شرقی و مدرن عربی و ایران کریستیز، پاریس

۱۳۹۰ حراج هنر مدرن و معاصر عربی، ایران و ترکیه کریستیز، دوبی

۱۳۹۰ «نگاه شرقی»، هنر معاصر شرق کریستیز، پاریس

۱۳۹۱ حراج هنر مدرن و معاصر عربی، ایران و ترکیه کریستیز، دوبی

۱۳۹۴ حراج هنر ساتبیز، دوحه

۱۳۹۴ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی

۱۳۹۵ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی

۱۳۹۶ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی

۱۳۹۷ حراج هنر مدرن و معاصر بین‌ا‌لمللی کریستیز، دوبی